Zdeněk Šafář - SKICROSS RIDER - Reprezentant ČR
SKI - X RIDERS DĚKUJÍ VŠEM PARTNERŮM ZA SPOLUPRÁCI      PO VŠECHNA TA LÉTA

Ski-X RIDERS

I.      

                                                                  Základní ustanovení

1. SKI-X RIDERS je občanským sdružením s právní subjektivitou zabezpečující výkonnostní a vrcholový sport.

2. SKI-X RIDERS působí zejména na území města Svobod nad Úpou, kde má své sídlo. Vzhledem k zapojení svých členů, ať už jednotlivců nebo kolektivů ve sportovních soutěžích nebo jiných tělovýchovných aktivit českých a též s přihlédnutím k provozované hospodářské činnosti je SKI-X RIDERS organizací působící na území České republiky.

3. Sídlem SKI-X RIDERS je   Pod Rýchorami 90, 542 24 Svoboda nad Úpou.

    Tato adresa je pravidelným místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

                                                                                    II.

                                                                        Poslání a úkoly

1. SKI-X RIDERS organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury, především mládeže a dalších zájemců ze všech vrstev veřejnosti.

2. Základní sportovní činností je provozování sportovních činností a to ve všech kategoriích mládeže a dospělých.

3. Za tímto účelem podle podmínek a zásad těchto Stanov plní zejména tyto hlavní úkoly:

    a) Vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy a pro tuto činnost získává své členy a ostatní občany a zvláště mládež.

     b) Pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o praktické uplatnění všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště pak vzájemné úcty, respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově, sportu a dalších formách tělesné kultury.

      c) Pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů a vytváří pro tyto vhodné podmínky organizování tréninků, soustředění a výcvikových táborů a zejména pak přípravou školení a seminářů trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů a jejich správným metodickým vedením a uplatňováním všech poznatků vědních oborů využitelných v tělovýchově a sportu.

      d) Vede své členy k dodržování zdravotnických zásad úrazové zábrany a k řádné životosprávě, jako nezbytných podmínek pro jejich účast ve všech formách tělesné kultury.

      e) Vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť sportovně nadanou mládež.

       f) V souladu se svými zájmy a potřebami rozvíjí různé formy kulturní a společenské činnosti.

       g)  Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví nebo užívání.

 4. Při plnění svých hlavních úkolů SKI-X RIDERS spolupracuje zejména s ostatními tělovýchovnými organizacemi a sportovními kluby, se sportovními a tělovýchovnými svazy na všech jejich stupních, jakož i s jejich sdruženími nebo konfederacemi.

 5. SKI-X RIDERS zejména propaguje při své činnosti služby svých spolupracovníků a  sponzorů.

 6. Působení politických stran nebo prosazování jejich politických programů či koncepcí v rámci  SKI-X RIDERS  je nepřípustné.     

Co je Ski-X Riders

Kdo jsou SKI-X Riders

Zpět na úvodní stranu